Voorwaarden Affiliate-programma

Voorwaarden Affiliate-programma

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van LIN Skincare en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door LIN Skincare als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname

Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van LIN Skincare door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling

Het is ter beoordeling van LIN Skincare of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. LIN Skincare is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites

Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van LIN Skincare dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. LIN Skincare
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email

Opname van links naar LIN Skincare in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma

De affiliate partner ontvangt een afgesproken percentage van het verkoopbedrag bij verkopen die tot stand komt via een link naar de website linskincare.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner.

4.2 – Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen

De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van LIN Skincare zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van LIN Skincare. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen

Uitbetaling geschiedt per maand op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 50,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 – Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

5.3 – Beoordeling

Elke verkoop wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van LIN Skincare.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst

LIN Skincare behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliatepartner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliatepartner heeft het recht te allen tijde deelname aan het LIN Skincare affiliateprogramma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliatepartner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliatepartner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden

LIN Skincare is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate-partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliatepartner deelname aan het affiliatepartner-programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliatepartner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het LIN Skincare affiliateprogramma zal door LIN Skincare op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid

LIN Skincare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met LIN Skincare afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd

De waardering van linskincare.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 41 reviews.